Общи условия за водачи на електрифицирани автомобили, използващи услуги на Флийтс ООД – Fleets

Общи условия за водачи на електрифицирани автомобили, използващи услуги на Флийтс ООД

1. Общи

1.1
Тези Общи условия („Условия“), заедно с Общите условия за корпоративни услуги (когато е приложимо) и Политиката за поверителност на Флийтс ООД, уреждат използването от Ваша страна на услугите, предоставяни от Флийтс ООД („Услуги“).

Услугите могат да включват, но не се ограничават до предоставянето на физическа карта за зареждане на електрифицирани автомобили, издадена от Флийтс ООД или някой от нейните оторизирани партньори („Карта/и“), мобилно приложение („Приложение“) и/или уебсайт на Флийтс ООД и обединено фактуриране на зарежданията, които технически се предоставят от партньорски мрежи за зареждане на електрифицирани автомобили. Услугите позволяват да намирате, зареждате и плащате за електричеството за зареждане на електрическо превозно средство, което е или 100% електрическо превозно средство, или хибридно превозно средство с плъгин (Електрифициран автомобил – ЕА). Услугите се предоставят само за публичната електрозарядна мрежа в България.

1.2
Използвайки Услугите, Вие посочвате, че се съгласявате да бъдете обвързани от всички Условия и че приемате Политиката за поверителност на Флийтс ООД. Политиката за поверителност на Флийтс ООД може да бъде намерена на https://fleets.one/privacy-policy-2/. Ако смятате, че има грешка в тези Условия, моля, използвайте данните за контакт по-долу, за да ни уведомите.

1.3
Когато казваме:
(a) „Флийтс“, „ние“, „нас“ или „наш“, имаме предвид Флийтс ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 207482302, със седалище и адрес на управление София, п.к. 1225, ул. „Първа Българска армия“ №84;
(b) „Вие“ или „Ваш“, или „Шофьор“ или „Водач“, имаме предвид Вас или всяко лице, на което Вие сте предоставил Карта и/или Вашата регистрация за ползване на Услугите.

2. Начална дата и приемане на условията

2.1
Вашето споразумение с нас започва да тече всеки път, когато използвате, изтеглите или регистрирате акаунт при нас, за което и да е Приложение или картова услуга, или когато приемете тези Условия – на най-ранната дата от което и да действие. По този начин Вие изрично изисквате Флийтс ООД да Ви предостави Услугите.

2.2
Ако възразите срещу някое от условията, посочени тук, трябва да спрете да използвате Услугите.

3. Нашите услуги за Вас

3.1
Флийтс ООД предоставя достъп до Услугите за водачи на ЕА в България. Освен ако не е договорено друго, от Флийтс ООД в отделно писмено споразумение с Вас, Услугите се предоставят единствено за Ваша лична, нетърговска употреба. Флийтс ООД гарантира, че ще предоставя Услугата по всяко време с разумни умения и грижа.

3.2
Вие потвърждавате разбирането си, че Флийтс ООД предоставя само достъп до Услугите и начислява такси за това, без значение дали притежава и/или управлява точки за зареждане на EА, т.е. хардуерната част, която позволява електричеството да бъде прехвърлено в батерията на ЕА („Точки за зареждане“) или зарядни станции, т.е. където се намират точките за зареждане („Станция за зареждане“), и дали функционира като Oператор/собственик на публична мрежа за зареждане на електрифицирани автомобили (Оператор), който оперира и/или управлява публична мрежа от точки за зареждане и че всички такива услуги за зареждане на EА могат да се предоставят и от други, независими оператори, които не са наети от или по друг начин свързани с Флийтс ООД.

3.3
Oператорът е изцяло отговорен за осигуряването на работата и поддръжката на неговите точки за зареждане включително и за откриването/закриването на всяка една такава точка. Флийтс ООД няма контрол над дейността на който и да е Оператор и последният може да взема решения за промени по точките/станциите за зареждане без предизвестие до Флийтс ООД или до Вас.
Ако Оператор престане да предоставя достъп до която и да е функционалност или функции на точка/станция за зареждане, може да се наложи да спрем предоставянето на достъп до определени функции и характеристики на Услугите и Приложението, по наша собствена преценка. Флийтс ООД не носи отговорност пред Вас за каквито и да било възстановявания на суми, щети или загуби, произтичащи от или във връзка с такава промяна, направена от Оператор или произтичаща от това промяна в Услугите/Приложението.

3.4
Всички проблеми или въпроси, които могат да възникнат по отношение на неизправност в хардуера, проблеми с връзката или други услуги, които са извън Услугите, предоставени Ви съгласно настоящите Условия, трябва да бъдат насочени и разгледани от съответното лице, предлагащо тези услуги.
Когато е достъпна за нас, информацията за контакт с такова лице може да бъде предоставена в приложението Флийтс, но това не е гарантирано и всяка информация за контакт Ви се предоставя такава, каквато е, без гаранция за нейната точност, пълнота или полезност.

3.5
Oператорът на публична мрежа за зареждане на електрифицирани автомобили предоставя достъп до своите зарядни станции и точки за зареждане чрез Услугите и за да получите достъп до споменатия хардуер, може да се наложи да приемете неговите правила и условия, достъпни на неговия уебсайт(ове) или както е указано по друг начин от съответното лице.
Вие потвърждавате разбирането си, че осъществявате достъп до такива уебсайтове на трети страни на свой собствен риск. Ние не поемаме каквито и да е задължения, нито носим отговорност във връзка със съдържанието или използването на, или кореспонденцията с всеки такъв уебсайт на трета страна, или която и да е завършена транзакция и всеки договор, сключен от Вас с всяка такава трета страна. Всеки сключен договор и всяка транзакция, завършена чрез уебсайт на трета страна е между Вас и съответната трета страна, а не с нас. Препоръчваме Ви да се запознаете с правилата и условията и политиката за поверителност на уебсайта на трета страна, преди да използвате съответния уебсайт. Ние не поддържаме и не одобряваме уебсайтове на трети страни, нито одобряваме съдържанието на уебсайтове на трети страни, предоставени чрез Услугите.

3.6
Флийтс ООД използва оператори на платежни системи за обработка на плащания, вписани в публичния регистър на БНБ (всеки от тях е „оператор на платежни системи“), за да обработва плащания за Услугите и Вие се съгласявате да плащате на Флийтс ООД чрез такъв лицензиран оператор на платежни системи.
В допълнение към настоящите Условия, обработката на всякакви такива плащания е предмет и на правилата и условията и политиките за поверителност на оператора на платежни системи. Свържете се с нас, за да получите актуална информация за използвания от Флийтс ООД оператор на платежни системи. Всички спорове, произтичащи от плащания между Вас и Оператора при използване на Услугите, трябва на първо място да бъдат отнесени до Флийтс ООД в съответствие с Клауза 6 – Оплаквания на клиенти по-долу.

3.7
Можем по наше усмотрение да определим как Услугите, включително Приложението, се представят и доставят на Вашия телефон, таблет или компютър (всяко от тях е „Устройство“). Можем да променим по всяко време начина, по който те се представят и/или доставят. Вие се съгласявате, че може да се наложи да актуализирате Приложението от време на време, чрез магазина за приложения на Вашето устройство и че без такива актуализации може да нямате достъп до пълната функционалност на Услугите или да нямате защитата на обновлението, както и можете да получавате съобщения за грешки.

3.8
Услугите не представляват и не трябва да се тълкуват като препоръка или предлагане на транзакция във връзка със сесия за таксуване.

4. Вашето използване на Услугите и отговорно използване на точките за зареждане

4.1
Можете да започнете сесия за зареждане във всички точки за зареждане, които са достъпни чрез Услугите, чрез различни средства. Те включват използване на Приложение (за някои зарядни станции) или Карта (за всички зарядни станции). Картовата услуга ONE Mobility (стартиране на зарядна сесия посредством RFID карта, издадена от Флийтс ООД) е безусловно възможна на всички зарядни станции. Зарядните станции, достъпни за пълната функционалност на Приложението са видими в него.
Активирането на услуги за местоположение и известия подобрява Услугите и е необходимо за някои функции на Услугите. Понякога това ще изисква достъп до камерата на вашето устройство, за да сканирате съответния QR код на станцията за зареждане. Вие потвърждавате, че ако не разрешите услуги за местоположение, известие или достъп до камерата, може да не сте в състояние да използвате пълната функционалност на Услугите и Флийтс ООД не носи отговорност за такава невъзможност на използване, причинена от Вас. Също така, няма да имате право на намаление на приложимите такси за такава липса на функционалност.

4.2
Вие се съгласявате:
a) на достъп и използване на Услугите само за целите, разрешени съгласно настоящите Условия. Всяко друго използване на Услугите е изрично забранено;
б) да не използвате Услугите за незаконни цели и да спазвате всички приложими закони по отношение на използването на Услугите от Ваша страна;
в) да предоставяте и поддържате правилна и актуална информация за себе си, когато използвате Услуги, включително по отношение на Вашия потребителски акаунт;
г) че ако управлявате бизнес, подобен на нашия, ние си запазваме правото да Ви откажем предоставяне на нашите Услуги и/или незабавно да прекратим използването им, без каквото и да е предизвестие, на основание настоящите Условия;
д) да не използвате Услугите по начин, който може да влоши работата, да повреди съдържанието или по друг начин да намали цялостната функционалност на Услугите;
е) да не компрометирате сигурността на Услугите или да се опитвате да получите достъп до защитени зони или чувствителна информация;
ж) да не лицензирате, продавате, отдавате под наем, лизинг, прехвърляте, преотстъпвате, разпространявате, показвате, разкривате или по друг начин да използвате с търговска цел или по друг начин да правите Услугите достъпни за трета страна;
з) да нямате достъп до цялото или част от Приложението или Услугите, за да създадете продукт или услуга, които се конкурират с Услугите;
и) да не се опитвате да копирате, модифицирате, превеждате, адаптирате, създавате производни произведения на Услугите, вкл. Картата, показвате, предавате или разпространявате всички или която и да е част от софтуерните приложения (включително Приложението), използвани от нас, като част от Услугите (освен когато може да бъде разрешено от закон, чието приложение не може да бъде изключено);
й) да не се опитвате да компилирате, разглобявате, извършвате обратно инженерство или по друг начин да редуцирате до възприемаема от човека форма всички или която и да е част от софтуерните приложения (включително Приложението), използвани от нас, като част от Услугите (освен когато може да бъде разрешено от закон, чието приложение не може да бъде изключено);
к) да не използвате Услугите и/или Приложението за разпространение на вируси, троянски коне или подобни програми, като трябва да полагате разумни грижи, за да гарантирате, че такива вируси, троянски коне или подобни програми не се въвеждат в Услугите и/или Приложението от Вас. Ние не позволяваме автоматично четене на Услугите;
л) да не използвате или осъществявате достъп до Приложението и/или Услугите по начин, който засяга неблагоприятно производителността или правилното функциониране на Приложението или Услугите, или на всякакви компютърни системи или мрежи, използвани от нас, Приложението или Услугите;
м) да не копирате, използвате, показвате, отразявате или рамкирате Приложението или всеки отделен елемент в Приложението и/или Услугите, както и нашето име и всяка търговска марка на Флийтс ООД, лого или друга лична информация, или оформлението и дизайна на всяка страница или формуляр, съдържащи се на страница, без нашето изрично писмено съгласие;
н) да не използвате робот, паяк, друго автоматично устройство или ръчен процес за наблюдение, изтегляне, копиране или запазване на копие от база данни на съдържанието, предоставено чрез Услугите и/или Приложение;
o) че имате право да използвате само точките за зареждане и станциите за зареждане, идентифицирани чрез Услугата. Използването на точки за зареждане и станции за зареждане, които не са партньорски и в обхвата на Услугите, е извън нашето споразумение с Вас съгласно настоящите Условия;
п) да не предизвиквате или стартирате каквито и да било програми или скриптове с цел извличане, индексиране, проучване или друго извличане на данни на която и да е част от Услугите или да предизвикате неправомерно натоварване или възпрепятстване на работата и/или функционалността на който и да е аспект на Услугите и/или Приложението; или
р) да не правите опит за получаване на неоторизиран достъп до или увреждане на който и да е аспект на Услугите и/или Приложението или свързаните с тях системи или мрежи.

4.3
За да сте сигурни, че получавате оптимално качество на Услугата, трябва да използвате хардуерна и/или софтуерна система, която съответства или надвишава най-високите спецификации, препоръчани от Флийтс ООД, в съответния магазин за приложения, както и всички други технически указания, които Флийтс ООД може да издава. Подходящата конфигурация на софтуера и хардуера ще зависи от индивидуалните обстоятелства. Качеството на Услугата може да бъде неблагоприятно повлияно от неподходящ софтуер и/или хардуер. Флийтс ООД не носи отговорност за какъвто и да е неблагоприятен ефект върху Услугите, причинен от използването на неподходящ софтуер и/или хардуер.

4.4
Тази клауза определя отговорностите, които водачът и всяко лице, упълномощено от водача, имат към Флийтс ООД и всеки Оператор, когато използват точки за зареждане, предоставени на водача от Оператора.

4.4.1. Водачите на електрифицирани автомобили трябва да осигурят:
а) правилно паркиране на превозни средства в границите на зоната за зареждане;
б) разумно поведение по всяко време, включително внимание към другите водачи;
в) зареждането на превозни средства да започва и завършва правилно и според инструкциите, издадени от Флийтс ООД, Оператора или по друг начин, указван на станцията за зареждане или на точката за зареждане;
г) съответната точка за зареждане да е подходяща за превозното средство, което ще се зарежда;
д) неизползване на точка за зареждане, която показва съобщения за грешка или видими дефекти и/или щети;
е) спазване на всички ограничения за паркиране, местни табели, подзаконови актове, политики и разпоредби на дадената точка за зареждане (включително времеви ограничения за използване), както и заплащане на всички такси за достъп и/или паркиране, дължими на трети страни по отношение на която и да е точка за зареждане. Услугите на Флийтс ООД не включват, нито освобождават от такси за паркиране;
ж) използване на безопасен и подходящ за извършваното зареждане собствен съединителен кабел (ако се използва собствен кабел), включително и безопасното му включване в EА, като позиционирането му не може да създава опасност от спъване за никое лице;
з) превозното средство, което се зарежда, да е надлежно регистрирано за движение по пътищата на РБългария и Водачът да притежава необходимото(ите) валидно(и) свидетелство(а) за управление на МПС;
и) станцията за зареждане и точката за зареждане се използват според предназначението им, както се урежда от правилата и условията на съответния Оператор (които могат да бъдат намерени на уебсайта на Оператора или на станцията за зареждане);
й) спазването на всички инструкции във връзка с използването на точка за зареждане (които може да се различават от една точка за зареждане и/или Оператор до друга, особено когато услугата е различна);
к) валидна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите;
л) непривеждането в движение на АЕ със съединителен кабел, все още свързан към точката за зареждане;
м) изключване на съединителния кабел, след приключване на зареждането на EА;
н) задължително да приключи зарядния процес от точката за зареждане след завършване на сесията за зареждане, тъй като неизпълнението на това може да доведе до допълнителна такса за престой, начислена от Оператора;
o) заплащането на разходите за всички глоби или наказания, наложени от съответния орган за контрол на паркирането, както и на всички други такси, ако превозното средство на Водача е блокирано или премахнато;
п) незабавно уведомяване на Оператора за всяко причиняване на щети на вещи и/или хора, или нараняване на което и да е лице и следване всички дадени указания.

4.4.2. Водачите се съгласяват да носят отговорност за всякакви щети, причинени лично или от което и да е лице с Водача или използващо Карта и/или Приложение със съгласието и/или пълномощията и/или без противопоставянето на Водача, на точка за зареждане или станция за зареждане или на всяка друга собственост или за увреждане на което и да е лице, или за нарушение на тези условия или злоупотреба, небрежност, умисъл или неспазване на каквито и да било инструкции или насоки във връзка с точка за зареждане. Вие няма да носите отговорност съгласно тази клауза за каквито и да е претенции, загуби или щети, произтичащи директно от нарушение на тези Условия от Флийтс ООД;

4.5
Шофьорите не могат:
a) да паркират на място, което е предназначено за зареждане;
б) неправилно да паркират EА или да го паркират по начин, който възпрепятства използването на съседен отсек или точка за зареждане; или
в) да блокират съседен отсек или точка за зареждане.

4.6
Шофьорите признават и се съгласяват, че всяко използване на точка за бързо зареждане е на тяхна отговорност. Нито Флийтс ООД, нито Оператора ще носят отговорност за повреда на EА, произтичаща от използването на точка за зареждане, освен ако тази щета е причинена от небрежност или невъзможност на Оператора да предостави услугата по зареждането с разумна грижа и умения.

4.7
Вие носите отговорност за цялата дейност, предприета във Вашия потребителски акаунт при Флийтс ООД и не трябва да споделяте данни за вход и пароли с трети страни, както и трябва да положите необходимата грижа за запазването на Вашите данни за вход и/или пароли от достъп на трети лица. Трябва също да информирате Флийтс ООД незабавно, в съответствие с точка 6.2, ако е имало неоторизирано използване на Вашия акаунт или нарушение на сигурността. Флийтс ООД не носи отговорност за каквито и да било загуби или щети, претърпени в резултат на такава неоторизирана употреба, освен ако такава загуба или щета не произтичат директно от невъзможността на Флийтс ООД да предостави Услугите с разумна грижа и умения.

4.8
Флийтс ООД няма да носи отговорност в случай на повреда на зарядни точки, причинена от Ваше неправилно поведение, небрежност или умисъл.
Всички спорове от такова естество ще се разглеждат директно между водача и Оператора.

4.9
Флийтс ООД ще споделя елементи от вашите лични данни само в съответствие с приложимата правна рамка. За повече информация как използваме Вашите лични данни, моля, прегледайте Политиката за поверителност на Флийтс ООД.

4.10
Ако Вие и Вашите пътници не спазвате Условията, ние можем, в допълнение към нашите права, да предприемем действия срещу Вас, да прекратим правото ви на достъп и използване на Приложенията и Услугите, както е посочено в 7.7.

5. Условия за плащане и видове клиенти

5.1
Флийтс ООД Ви счита за специфичен тип клиент въз основа на начина, по който избирате да плащате за нашите Услуги.
Това са:
a) клиенти, които използват Услугите като част от по-голям автопарк, като едноличен търговец или като търговско дружество и плащането се управлява от определеното от търговеца лице за контакт или бизнеса като цяло, а не от отделно физическо лице („Бизнес клиенти“);
б) индивидуални клиенти – физически лица, които плащат чрез кредитна/дебитна карта, банков превод, директен дебит или чрез виртуалния си портфейл при Флийтс ООД („Индивидуални клиенти“);
в) клиенти, които използват само безплатни функции на Услугите и нямат валиден метод на плащане, свързан с техния акаунт („Клиенти без регистрирана карта“); или
г) клиенти, използващи предплатени карти на Флийтс ООД за зареждане на електрифицирани автомобили.

5.2
Въз основа на Вашия тип клиент, може да се прилагат допълнително конкретни условия за Вас в настоящите Условия.
В случай на конфликт между тази клауза 5 и другите условия тук, клауза 5 има предимство.
Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали изцяло настоящите Условия, включително как могат да се прилагат такси за използването на Услугите. Флийтс ООД Ви предоставя фактури по електронен път. Възможно е да не носите лична отговорност за плащането им в зависимост от Вашия тип клиент (вижте конкретни условия по-долу).

5.3
Всички сметки, фактури, разписки и цени, предоставени ви от Флийтс ООД, включват на отделен ред приложимите ставки на ДДС. Посочената във фактурата сума следва да бъде платена в 5 дневен срок от получаването й.

5.4
Цените на нашите Услуги са видими в нашето приложение или Интернет страницата ни.

5.5
Понякога Услугите може да се предоставят под марка на трета страна, наричана в настоящите Условия Партньорски услуги.

5.6
Специфични условия за бизнес клиенти:
a) като бизнес клиент, Вие или друг служител на фирмата, не контролирате Вашите тарифи и/или абонаменти и други аспекти, свързани с плащането и договора за ползване на Услугата;
б) определени части от Услугите (най-вече по отношение на плащанията) няма да бъдат достъпни за Вас и ще бъдат управлявани от определеното лице за контакт с Вашата фирма;
в) Вие сте обвързани от клаузите в тези Условия, както другите клиенти на Флийтс ООД, но всички въпроси, свързани с плащания, анулации, възстановявания и други въпроси, спорове и запитвания, свързани с плащане и фактуриране, се обработват от лицето, на което това е възложено от Вашата фирма и като цялата комуникация с Флийтс ООД се осъществява, чрез това определено лице за контакт по Вашия акаунт;
г) плащането (включително всякакви промени в таксите и абонаментите) ще се уреждат от споразумение между Вашата фирма и Флийтс ООД.

5.7
Специфични условия за Индивидуални клиенти:
a) като Индивидуални клиенти, Вие плащате за електроенергията и всички начислявани от Оператора такси, ведно с дължимата се към Флийс ООД такса за месечното обслужване на акаунта Ви, по един от следните способи:
1. с Вашата, свързана при регистрацията към акаунта Ви платежна карта – дебитна или кредитна. Ако Вашата свързана карта за плащане няма достатъчно налични средства и плащането е неуспешно, няма да можете да инициирате по-нататъшни зареждания, докато не бъде избрана или добавена валидна карта за плащане. Флийтс ООД си запазва правото да отнесе дълга към агенция за събиране на дългове.
Преди започване на месеца, ние може да изискаме предварително сума по Вашата платежна карта. Тази предварителна сума ще бъде заменена от действителната сума, начислена по акаунта Ви в края на периода и Вашата сума за предварителна оторизация ще бъде анулирана. Предварителната сума може да варира;
2. виртуален портфейл на акаунта Ви с минимална наличност в размер на 80 лева, захранена при регистрацията или впоследствие. Разполагате неограничено с наличността във Вашия виртуален портфейл (с изключение на минималния лимит). Минималният лимит от 80 лв. може да бъде използван на определени от Флийтс ООД зарядни станции. Когато наличността във виртуалния портфейл спане под 80 лв. поставяме Услугата в статус „Временно недостъпна“ до зареждането на парична сума в размер на минималния лимит. При прекратяване на Услугите на Флийтс ООД сумата, налична във виртуалния портфейл ще бъде връщана по посочена от Вас банкова сметка.
б) Вие се съгласявате с нас и/или нашите доставчици на услуги да съхраняваме информацията за Вашия метод на плащане и да ви таксуваме за Услугите чрез този метод на плащане.

5.8
Условия, специфични за партньорските услуги:
a) Партньорската услуга винаги ще бъде ясно разпознаваема с използваната видима марка на партньорите относно Приложения, Карта или други предлагани услуги; и
б) Водачът следва да ни уведоми незабавно за всяка изгубена Карта. При получаване на такова уведомление Флийтс ООД я блокира своевременно. За преиздаване на Картата се начислява такса, покриваща разходите за Картата и доставката й до посочения от Водача адрес. Актуалната такса е видима в Приложението и/или нашия уебсайт, заедно с инструкции за плащане и поръчка.

5.9
Специфични условия, приложими при „Клиенти без регистрирана карта“
„Клиенти без регистрирана карта“ няма да могат да инициират сесия за таксуване, докато не бъде добавена или избрана валидна разплащателна карта или в случай на бизнес клиенти, ако не е подписан договор с Флийтс ООД.

5.10
Специфични условия, приложими при използване на Услугите чрез Приложението

Всеки Водач, приел тези Общи условия и надлежно регистрирал се в Приложението (мобилното приложение Флийтс) получава право на достъп и възможност за използване на предоставяната от нас Услуга на определени зарядни станции, чрез разплащане посредством банкова карта (кредитна/дебитна карта) в профила си, за което той предоставя своето изрично и безусловно съгласие с регистрацията си в Приложението и използването на Услугата.
При стартиране зареждането на Вашия електромобил на зарядна станция от мрежата на Флийтс, която е достъпна чрез Приложението, следва да посочите максималната парична сума, която желаете да заплатите за конкретната зарядна сесия. Избраната от Вас сума ще се счита за гаранционен депозит, който следва да осигурите чрез Вашата банкова карта. След приключване на зареждането, от гаранционния депозит ще бъде удържана само сумата, съответна на стойността на зареденото количество електроенергия, както и първоначалната такса. Остатъкът от гаранционния депозит ще бъде възстановен по Вашата карта.
Чрез стартирането на сесия по зареждане посредством профила в Приложението, Водачът приема, че предоставяната от нас Услуга е инициирана по негово искане и Флийтс ще дебитира незабавно и автоматично дължимата сума за Услугата от гаранционния депозит, блокиран по платежната карта, в съответствие с актуалния ценоразпис за Услугата до достигане на избраната максимална парична сума или при предварително прекратяване от Водача на започналата сесия.

5.11
Специфични условия, приложими при използването на предплатени карти на Флийтс ООД

За да използвате Услугата с предплатена карта на Флийтс ООД е необходимо да активирате картата чрез Приложението.
Ако Услугата има договорен срок на валидност, то той започва да тече с активирането на предплатената карта и изтича с изтичане на този договорен срок.
В случай, че предплатената карта не е активирана в Приложението в срок от 90 календарни дни от 1) датата на приемателно-предавателния протокол за предаването й или 2) датата на издаване на фактурата за заплащане на предплатената сума по картата или 3) датата на получаване на картата, вписана в товарителницата на куриера (каквото е приложимо в конкретния случай), за дата на активирането се счита най-късната от гореизброените дати.

6. Оплаквания на клиенти

6.1
Всички оплаквания по отношение на Услугите трябва да се подават само до Флийтс ООД. Ако искате да подадете жалба, трябва да уведомите Флийтс ООД незабавно след възникването на проблема. В зависимост от това дали жалбата е приета или отхвърлена, Флийтс ООД ще избере дали да Ви компенсира парично – изцяло или частично, както е определено от Флийтс ООД, след приключилото при нея вътрешно разследване или ще Ви информира за резултата от разглеждането и ще обоснове отхвърляне на жалбата Ви.

6.2
Когато искате да подадете жалба или поискате възстановяване на средства, свържете се с Флийтс ООД на office@fleets.one. Трябва да предоставите възможно най-много подробности за транзакцията, включително пълни данни за Вашия акаунт – Вашето име (за регистрирани водачи), номер на Вашата карта Флийтс ООД (където е приложимо), името на Вашата фирма (където е приложимо) и местоположението, датата и часа на сесията за зареждане. Флийтс ООД си запазва правото да проверява всички съответни подробности в историята на плащанията на водача, включително всички предишни искове за възстановяване на средства.

7. Прекратяване на договора

7.1
Прекратяване ползването на Услугите е възможно с едномесечно писмено предизвестие, отправено до office@fleets.one или заявено чрез Приложението. При прекратяването ще загубите достъп до Услугите. Запазвате възможността си да ползвате Услугите, като се регистрирате по общият ред отново или като друг тип клиент.

7.2
Ако избран няма валиден метод на плащане, свързан с акаунта Ви, това автоматично ще прекрати взаимоотношенията Ви с Флийтс ООД.

7.3
Имате право да закриете своя акаунт чрез Приложението по всяко време, без причина. След анулирането на акаунта Ви вече няма да можете да използвате акаунта си или да имате достъп до Услугите.

7.4
Закриването на Вашия акаунт автоматично прекратява всички предимства, свързани с този акаунт.

7.5
Прекратяването не оказва влияние върху задължението Ви да заплатите всички неизплатени задължения към нас, които може да имате.

7.6
Нашият договор с Вас може да бъде прекратен от нас, без причина, по всяко време с едномесечно предизвестие до Вас.

7.7
Нашият договор с Вас може да бъде прекратен от нас по всяко време незабавно след уведомление до Вас, когато има риск от загуба или вреда за Флийтс ООД, ако:
a) не спазвате някоя от разпоредбите на настоящите Условия;
б) не платите която и да е дължима сума до 30 календарни дни от падежа ѝ;
в) Услугите са прекратени или
г) изгубим правото да Ви предоставяме Услугите или когато предоставянето на Услугите или
д) част от Услугите стане незаконна.

7.8
При прекратяване:
a) трябва незабавно да прекратите използването на Услугите и/или Приложението;
б) Вие потвърждавате, че имаме правото да изтрием всички данни, файлове или друга информация, която се съхранява във Вашия потребителски акаунт (при спазване на нашите задължения за защита на данните, които са посочени в Политиката за поверителност на Флийтс ООД);
в) Флийтс ООД си запазваме правото да поискаме плащане за дължими суми, да направим удръжки изцяло или частично от всяко възстановяване, на което може да имате право по закон, или да начислим компенсация за покриване на нашите разумни разходи при прекратяване на договора и
г) всички права, средства за защита и задължения на страните, които са възникнали до датата на прекратяване, включително правото да се предяви иск за обезщетение за вреди по отношение на всяко нарушение на Условията, които са съществували към или преди датата на прекратяване, няма да бъдат засегнати.

8. Вариации на Условията или цените

8.1
Флийтс ООД може, по свое усмотрение, да променя тези Условия или да променя или оттегля някои или част от Услугите и/или Приложението. Това може да се дължи на променящи се технологии, промяна в закона, остаряване, нови или различни характеристики на продукта, промяна на доставчиците на съдържание или необходимост от премахване, замяна или промяна на съдържание. Флийтс ООД ще положи разумни усилия, за да Ви уведоми предварително за всякакви подобни промени. Веднага след приемането им, както и незабавно след всяка промяна, Условията ще бъдат публикувани на нашия сайт. На датата на публикуването им, Вие ще се считате за уведомени за тези нови и/или променени Условия.

8.2
Вие трябва да заплатите таксите за зареждане, месечните и транзакционни такси за Услугата. Таксите ще се основават на избраната пакетна тарифа на Флийтс ООД. Ще бъдете информирани за всички подобни такси или такси, преди да използвате съответните Услуги и/или преди да извършите съответното плащане.

8.3
Вие сте свободни да спрете да използвате Услугите по всяко време (без неустойка), ако направим такива промени. Ако продължите да използвате Услугите след влизане в сила на промяната, ще се счита, че сте я приели.

9. Отговорност и изключения

9.1
Флийтс ООД ще направи толкова, колкото е разумно възможно, за да се увери, че Услугите няма да бъдат прекъснати и че Вашият акаунт е достъпен по всяко време. Флийтс ООД обаче не може да гарантира това и Услугите се предоставят на принципа „както е“ и „както е налично“. Освен както е изрично посочено в настоящите Условия, Флийтс ООД не дава изрични или подразбиращи се декларации или гаранции от какъвто и да е вид във връзка с Услугите, включително, но не само:
a) Наличност, достъпност, навременност и непрекъснатост при използване на Услугите; и
б) Последователност, точност, пълнота, навременност или сигурност на всякакви данни, информация, предоставени Ви като част от Услугите.

9.2
Флийтс ООД ще положи разумни усилия, за да гарантира, че Услугите са защитени и нямат достъп до тях от неупълномощени трети страни, но не гарантира сигурността или поверителността на каквато и да е информация, предавана чрез системата или такава друга еквивалентна система във всяка юрисдикция чрез Услугите.

9.3
Флийтс ООД не носи отговорност пред Вас за каквито и да било загуби в резултат на:
а) нарушение от Ваша страна на тези Условия или ако по друг начин сте действали неправомерно;
б) всякакви правни или регулаторни изисквания, наложени на Флийтс ООД;
в) непредвидимо събитие извън нашия контрол;
г) всякакви непреки или последващи загуби, включително всякакви бизнес загуби.

9.4
Флийтс ООД ще носи отговорност само при неправомерно поведение за предвидими вреди, с което Вие се съгласявате.

9.5
Нищо в тези Условия не премахва или ограничава отговорността на Флийтс ООД за смърт или телесна повреда, причинена по наша вина или друга отговорност, която не може да бъде ограничена, съгласно приложимото законодателство.
Нашата обща съвкупна отговорност по договора за правонарушение (включително небрежност или нарушение на законово задължение), невярно представяне, възникващи във връзка с изпълнението или планираното изпълнение на Услугите, се ограничава до общите такси (изключва стойността на зарежданията), платени от Вас през 6 месечен период, непосредствено предхождащ датата, на която е възникнало вземането.

10. Интелектуална собственост

10.1
„Права върху интелектуална собственост“ означава права върху интелектуална собственост и права върху индустриална собственост от всякакъв характер, включително без ограничение патенти, патентни заявки, авторски права, ноу-хау, техническа и търговска информация, дизайн (независимо дали е регистриран или нерегистриран), права върху дизайн, съдържание на уебсайтове, имена на интернет домейни, права върху бази данни, търговски марки, марки за услуги или фирмени имена, приложения за регистриране на някое от гореспоменатите права, търговски тайни и права на поверителност, във всеки случай във всяка част на света и независимо дали са регистрирани или подлежащи на регистрация, както и включително всяко удължаване и подновяване на такива права.

10.2
С изключение на ограничените права, посочени в тази клауза 11, Вие не придобивате никакви права върху интелектуална собственост или други лицензи, права, изрични или подразбиращи се, във или свързани с което и да е Приложение, софтуер или Услугите. Флийтс ООД (и в случай на брандиране или друго съдържание на Партньор, използвано в Партньорските услуги, нашият Партньор) си запазва собствеността и всички други права върху всички Приложения, софтуер и Услугите. Вие няма да премахвате, закривате или променяте бележките за авторски права на Флийтс ООД (или на нашия партньор), търговски марки, други бележки за права на собственост или каквото и да е друго съдържание от всякакъв вид, което се появява в Услуги, приложения, софтуер или друга документация.

10.3
По време на действие на Вашето споразумение с нас и при условие че спазвате всички Условия, Флийтс ООД Ви предоставя ограничено, неизключително, непрехвърляемо и не подлежащо на сублицензиране право за достъп и използване на приложимите Услуги, посочени в тези Условия, както и правото да инсталирате и използвате приложимите Приложения и софтуер в съответствие с предоставените указания. Вие изрично потвърждавате изключителните права на Флийтс ООД и на Партньора (където е приложимо) на собственост върху всяко копие, модификация, превод, подобряване, адаптиране или възпроизвеждане на Услугите и всички права върху интелектуалната собственост, съдържащи се в тях.

10.4
Нямате право да копирате, превеждате, модифицирате, адаптирате, декомпилирате, разглобявате или извършвате обратно инженерство на Услугите, освен когато и в ограничената степен, в която приложимото законодателство изрично разрешава такава дейност, независимо от ограниченията, съдържащи се тук.

11. Събития извън нашия контрол

11.1
Ние няма да носим отговорност за неизпълнение или забавяне на нашите задължения, когато това неизпълнение на забавяне е резултат от причина, която е извън нашия разумен контрол. Такива причини включват, но не се ограничават до: прекъсване на захранването, повреда на доставчика на интернет услуги, стихийни бедствия, епидемия, пандемия, граждански вълнения, пожар, наводнение, суша, бури, земетресения, срутване на сгради, експлозия или злополука, терористични актове , военни действия, правителствени действия, всеки закон или каквото и да е действие, предприето от правителство или публичен орган, включително, без ограничение, налагане на ограничение за износ или внос, оферта или забрана или всяко друго събитие, което е извън нашия разумен контрол.

11.2
Ако възникне събитие, посочено в точка 12.1, ние ще Ви уведомим възможно най-скоро и ще поставим на пауза всички съответни Услуги.

11.3
След като събитието, описано в точка 12.1, приключи, Ние ще Ви уведомим и ще стартираме отново Услугите. Ако някои Услуги са били поставени на пауза, ние ще удължим продължителността на Услугите, когато е уместно, с продължителността на събитието.

12. Нищожност

Ако някоя от разпоредбите или част от разпоредбите, съдържащи се в настоящите Условия, бъде определена като нищожна по каквато и да е причина от компетентния съд, то тя ще бъде заместена по право от задължителните разпоредби на закона и няма да води до нищожност на останалите разпоредби или част от разпоредби, които остават в пълна сила и действие и продължават да бъдат обвързващи и изпълними.

13. Забележки

Всички известия, изпратени от Вас до нас, трябва да бъдат изпратени в писмен вид с пощенска пратка на адреса на офиса ни, посочен в Търговския регистър и на нашия уебсайт или на електронен адрес: office@fleets.one. За получаването, ще Ви изпратим известие на имейла, предоставен от Вас или на Вашия адрес, посочен във Вашия акаунт.

14. Отказ

14.1
Непретендирането на правата ни, възникнали въз основа на настоящите Условия няма да се тълкува като отказ от права или от възможността ни да установим нарушението на тези Условия и в по-късен момент, съобразно закона.

14.2
Еднократното неупражняване или частично упражняване на което и да е право или средство за защита не възпрепятства по-нататъшното упражняване на това право или средство за защита. Отказът от нарушение на настоящите Условия не представлява отказ от друго нарушение.

15. Възлагане

15.1
Нямате право, без нашето предварително писмено съгласие, да възлагате, прехвърляте, таксувате, възлагате на подизпълнители или търгувате по каквито и да е начин с някои или всички свои права или задължения по тези Условия.

15.2
Можем по всяко време да възлагаме, прехвърляме, таксуваме, възлагаме на подизпълнители или работим по какъвто и да е друг начин с което и да е лице или с което и да е от правата или задължения, съгласно настоящите Условия.

16. Права на трети страни

Тези Условия не предоставят никакви права на никое лице или страна, освен страните по това споразумение и, когато е приложимо, техните правоприемници.

17. Приложим закон и юрисдикция

17.1
Тези Условия и всеки спор или иск, произтичащ от или във връзка с тях или техния предмет се уреждат от и се тълкуват в съответствие със законите на Република България.

17.2
Страните неотменимо се съгласяват, че ще разрешават всеки възникнал във връзка с Договора спор чрез преговори с оглед бързото и ефективното му разрешаване, или чрез медиация, а ако споразумение не бъде постигнато, спорът ще се отнесе за разрешаване от компетентния съд.
В хипотезата на приложимост на Закона за защита на потребителите, водачите-потребители по смисъла на закона могат да се обърнат към КЗП Гореща линия: национален телефон 0700 111 22, Адрес: София 1000, България, пл. „Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6, Работно време: всеки делничен ден от 9:00 до 17:30, E-mail: info@kzp.bg, Website: http://www.kzp.bg/

fleets.one