От 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (ОРЗД). Предвид това, както и с оглед на въвеждане на организация и начин на работа на Администратора, считано от 01.10.2023 г. ФЛИЙТС ООД, с ЕИК 207482302 въвежда следната Политиката за защита на личните данни: 

ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА:
ФЛИЙТС ООД, с ЕИК 207482302, е българско търговско дружество, регистрирано по законите на Република България.
Адрес: гр. София 1225, р-н Сердика, ул. Първа Българска армия №84
• Телефон: +359 886 43 93 09
• Ел. поща: office@fleets.one
• Управител: Снежана Николова Проданова
• Интернет страница: https://fleets.one/

ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ ОТ ВАС СА:
Категория лични данни за:
• от тип физическа идентичност: трите имена на клиента, ЕГН, адрес за кореспонденция, телефонен номер, имейл.
• други – банкова информация при плащания по банков път.

Ние не обработваме специални категории данни, отнасящи се до расов, етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни относно сексуалния живот или сексуалната ориентация.

ИЗТОЧНИК:
Данните се получават от субекта на лични данни.
Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели: ползване на услуги, предоставяне от Администратора ФЛИЙТС ООД, с ЕИК 207482302.

ОСНОВАНИЕТО, КОЕТО НИ ДАВА ПРАВО ДА ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ Е:
• сключване и изпълнение на договор за предоставяне на услуги във връзка със счетоводните изисквания и данъчното законодателство, здравното и осигурителното законодателство - чл.6, ал.1, б. «б» от ОРЗД.
• предоставено изрично съгласие от Ваша страна за получаване на информация за наши услуги и продукти, извън рамките на сключения договор, информационен бюлетин, провеждането на анкети и др. - чл.6, ал.1, б. «а», чл.7 от ОРЗД.
• легитимен интерес на ФЛИЙТС ООД, с ЕИК 207482302 във връзка с евентуални претенции които биха могли да бъдат предявени към нас - чл.6, ал.1, б. «е» от ОРЗД.
ВСИЧКИ ЗАКОННИ ИНТЕРЕСИ, ПРЕСЛЕДВАНИ ОТ НАС ИЛИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, КОИТО РАБОТЯТ ЗА НАС, СА СЛЕДНИТЕ:
Осъществяване предмета на дейност на дружеството.

СЛЕДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ/ЛИЦА ЩЕ ПОЛУЧАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ:
НАП, НОИ, други държавни и общински органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения, както и други трети лица след упълномощаване от нас като куриери, счетоводители и т.н..

ЩЕ ПРЕПРАЩАТЕ ЛИ И ЩЕ СПОДЕЛЯТЕ ЛИ ЛИЧНИТЕ МИ ДАННИ С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИЦА?
Ние няма да предоставяме Вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

СЪГЛАСИЕ:
Със оглед сключването на договор с нас, Вие предоставяте за обработване от нас упоменатите Ваши лични данни, тъй като без тях не би могло да предоставим нашите продукти, услуги и информация. Нарочното Ви съгласие не е необходимо.
Приемайки тази Декларация за поверителност (Декларация - уведомление за поверително третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.
В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни, ако има необходимост за това, ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Изрично Ви съгласие за обработване на личните Ви данни е необходимо само в случаите, когато служи за получаване на информация за наши продукти и услуги, извън рамките на сключения договор, информационен бюлетин, провеждането на анкети и др.

Съгласието може да се оттегли по всяко време с писмо в свободна форма на имейла, посочен по-горе, освен ако не е налице друго основание, което да ни задължава или да ни дава право да продължим да обработваме личните данни на лицето.

В случай, че се затрудните да упражните правата си, можете по всяко време да се обърнете за това на посочените контакти за съдействие, включително за получаване на съответен формуляр.

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ДЪРЖАВА ИЗВЪН ЕС ИЛИ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ:
ФЛИЙТС ООД, с ЕИК 207482302 няма намерение да предаде вашите лични данни на трети лица извън ЕС.


ПЕРИОД НА СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИТЕ
ФЛИЙТС ООД, с ЕИК 207482302 ще съхранява Вашите лични данни не повече от:
• за данни във фактури и други счетоводни документи по Договора – 10 години, считано от 01.01. на годината, следваща годината, през която документите са съставени;
• за данни, обработвани въз основа на съгласие – за срока, за който то е предоставено или до 2 години след оттеглянето му.

В случай, че нормативен акт установи различни от посочените по-горе срокове, се спазва срокът, установен в нормативния акт като Политиката за защита на данните на ФЛИЙТС ООД, с ЕИК 207482302 ще бъде коригирана във възможно най-кратко време.

ВАШИТЕ ПРАВА КАТО СУБЕКТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СА СЛЕДНИТЕ:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:
• имате право да поискате копие от Вашите лични данни от ФЛИЙТС ООД, с ЕИК 207482302 и право на достъп по всяко време до личните си данни;
• имате право да поискате от ФЛИЙТС ООД, с ЕИК 207482302 да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
• имате право да поискате от ФЛИЙТС ООД, с ЕИК 207482302 личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
o когато обработването е незаконосъобразно;
o когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:
o за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
• при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата Декларация – уведомление за поверително третиране на личните данни, ще Ви предоставим нова Декларация – уведомление за поверително третиране на личните данни и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.
Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели) при обработката на вашите лични данни.

ИМАТЕ ПРАВО НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРНИЯ ОРГАН
Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, когато счетете, че има извършено нарушение, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез ФЛИЙТС ООД, с ЕИК 207482302, можете да го направите на посочените данни за контакт на ФЛИЙТС ООД, с ЕИК 207482302.

ВСИЧКИ ИЗБРОЕНИ ПО-ГОРЕ ВАШИ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ МОЖЕТЕ ДА ОСЪЩЕСТВИТЕ КАТО ИЗПРАТИТЕ ИМЕЙЛ В СВОБОДНА ФОРМА С ИСКАНЕТО ВИ НА ПОСОЧЕНИЯ ИМЕЙЛ АДРЕС ЗА КОНТАКТ НА ФЛИЙТС ООД, с ЕИК 207482302. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ВСЕ ПАК СЕ ЗАТРУДНИТЕ, МОЖЕТЕ ДА ПОИСКАТЕ СЪДЕЙСТВИЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРАВАТА ВИ НА ПОСОЧЕНИТЕ ДАННИ ЗА КОНТАКТ НА ФЛИЙТС ООД, с ЕИК 207482302.